Regressie- & reïncarnatietherapie

Regressie- & reïncarnatietherapie

Regressie- & reïncarnatietherapie


Albert Toby werkt sinds 1991 als zelfstandig regressie-/reincarnatietherapeut. Hij is gewend om zeer effectief te werken met de meest uiteenlopende vragen, klachten, trauma's en problemen. Deze vorm van therapie is gericht op inzicht. Door inzicht te krijgen in de ontstaansgeschiedenis van een probleem kunnen ingrijpende positieve veranderingen plaatsvinden. Vaak gaat het om het opsporen en doorwerken van onverwerkte ervaringen en traumatiek. In die situaties schakelen mensen namelijk vaak automatisch over op overlevingsstrategieen. Bij onvoldoende of onvolledige verwerking van ervaringen, (wegstoppen, niet over praten etc) ontstaan klachten en symptomen die juist wijzen op de noodzaak om tot verwerking over te gaan. Helaas wordt dit vaak niet herkend of begrepen en worden de symptomen verder onderdrukt of verdoofd door medicatie of verslavingsgedrag. Het onderliggende probleem wordt daardoor echter niet opgelost. Symptoombestrijding is echter zelden effectief. Vandaar dat bij regressie letterlijk terug wordt gegaan naar de oorsprong van het ingebrachte probleem. De symtomen dienen daarbij juist als ingang. Via het onderbewuste navigeert de therapeut naar die situaties die verdrongen zijn en om aandacht vragen. Zodoende komt er informatie vrij en kan datgene wat zich heeft vastgezet weer gaan stromen. Vanuit een veilige setting komt de client tot verhelderende inzichten en kunnen nieuwe keuzes worden gemaakt. De vaak onbewuste overlevingsstrategien kunnen plaats maken voor hernieuwde levensenergie.

Regressie-/reincarnatietherapie is een moderne en ambachtelijke vorm van psychotherapie waarvan de therapeutisch werking door tal van onafhankelijke onderzoeken is bevestigd.

 


 

Reïncarnatietherapie in Nederland

In ons land heeftReïncarnatietherapie/Regressietherapie zich de laatste vijfentwintig jaar ontwikkeld tot een zelfstandige vorm van therapie met een eigen therapiemodel, begrippen, methoden en technieken waarbij de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt centraal staat.

Wat is reïncarnatie?

Het woord reïncarnatie geeft aan dat bij deze therapie het verleden ruim wordt gedefinieerd: het omvat naast het recente verleden en de jeugd ook geboorte, zwangerschap en conceptie en alle ervaringen daaraan voorafgaand (vorige levens en periodes tussen levens).

Met reïncarnatie wordt bedoeld dat een wezenlijk deel van onszelf (bewustzijn, ziel, geest) het lichamelijk sterven steeds overleeft en na korte of langere tijd weer in een nieuw lichaam komt; het incarneren.

Het woord therapie staat voor het zodanig herbeleven en alsnog verwerken van tot nu toe onverwerkte ervaringen, dat de daarmee verbonden problemen in het heden verdwijnen.

 

Onderscheid andere therapieën

De veronderstelde relatie tussen onverwerkte gebeurtenissen in het verleden en mentale, emotionele en/of fysieke klachten of zingevingsproblemen in het heden, is ook bekend bij vele andere vormen van psychotherapie, denk aan psychoanalyse, psychiatrie, hypno- en regressietherapie.

Reïncarnatietherapie onderscheidt zich hiervan door:

- onbewuste ervaringen die zich in een andere realiteit dan het huidige leven afspelen, serieus te nemen
- de manier waarop reïncarnatie therapeuten trance gebruiken voor het opsporen van onderbewuste ervaringen. Dit gebeurt heel direct zonder ontspannings- of andere inductietechnieken. Zeer gerichte concentratie op het probleem brengt u direct in die onderbewuste ervaring die nodig is om een bepaald aspect van het probleem op te lossen. 
Een ander deel van het bewustzijn blijft in het hier en nu aanwezig ( elliptisch bewustzijn). 
- de nadruk te leggen op het verkrijgen van inzicht in de samenhang tussen onverwerkte, onderbewuste ervaringen met problemen in het hier en nu.